اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

نحوه شرکت در امتحان تعیین سطح ؟

کلیه دانشجویان جدید الورود باید جهت تشخیص سطح مناسب در امتحان تعیین سطح شرکت نمایند . نحوه امتحان تعیین سطح بصورت شفاهی بوده و توسط مدیر آموزش موسسه گرفته خواهد شد
Scroll to Top