اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

در صورت عدم شرکت در امتحان پایان ترم چه باید کرد ؟

در صورت شرکت نکردن در امتحان پایان ترم دانشجو باید دلایل قانع کننده خود را روز قبل به مدیریت آموزش موسسه اعلام نماید و در صورت پذیرفته شدن دلایل ، در امتحان جبرانی در تاریخ اعلام شده و با پرداخت هزینه ، شرکت نماید .
Scroll to Top