اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

طول مدت هر ترم چقدر می باشد ؟

ترم های عادی ( 3 جلسه در هفته ) به مدت کمتر از 2 ماه و ترم های فشرده که در سه ماهه تابستان برگزار می گردد ( هر روز ) به مدت کمتر از یک ماه می باشد .
Scroll to Top