اصفهان , خیابان توحید میانی , نزدیک چهارراه پلیس ، نبش کوچه 14 - 03136285448 - 03136251197

دانشگاه های ایتالیا

دانشگاه های ایتالیا


در این قسمت ، فهرستی از تمامی دانشگاه های کشور ایتالیا ارائه شده است که مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران می باشند :


‌‌الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ ايتاليا ، گروه‌ يك‌ (ممتاز )

نحوه ارزشیابی وزارت علوم نام انگلیسی دانشگاه نام فارسی دانشگاه گروه
ارزشیابی کامل University of Bologna ۩ دانشگاه بولونیا

یک (ممتاز)

ارزشیابی کامل Universita degli studi di Roma Sapienza ۩ دانشگاه رم ساپیینزا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Politecnico di Milano ۩ دانشگاه پلی تکنیک میلان یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Milano ۩ دانشگاه میلان یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Perugia ۩ دانشگاه پروجا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Padova ۩ دانشگاه پادووا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universitả Degli Studi di Roma ۩ دانشگاه تور ورگاتای رم یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Politecnico di Torino ۩ دانشگاه  پلی تکنیک تورین یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Firenze ۩ دانشگاه فلورانس یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Napoli “Federico II” ۩ دانشگاه  ناپل فدریکو دوم یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Torino ۩ دانشگاه تورین یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Pavia ۩ دانشگاه پاویا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Bari ۩ دانشگاه باری یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita Cattolica del Sacro Cuore ۩ دانشگاه کاتولیکا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Genova ۩ دانشگاه جنوا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca ۩ دانشگاه میلان بیکوکا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Siena ۩ دانشگاه سیه نا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Trieste ۩ دانشگاه تریسته یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Pisa ۩ دانشگاه پیزا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia ۩ دانشگاه  مودنا – رجو امیلیا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universitả Cả Foscari di Venezia ۩ دانشگاه فوسکاری ونیز یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Catania ۩ دانشگاه  کاتانیا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universitả degli Studi di Roma Tre ۩ دانشگاه سوم رم یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universitả degli Studi di Brescia ۩ دانشگاه برشا یک (ممتاز)
ارزشیابی کامل Universitả Degli Studi di Verona ۩ دانشگاه ورونا یک (ممتاز)

 

ب ) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ گروه دو (خوب)

-----------------------------------------------------------------

نحوه ارزشیابی وزارت علوم نام انگلیسی دانشگاه نام فارسی دانشگاه گروه
ارزشیابی کامل Universitả degli studi di Udine ۩ دانشگاه اودینه

دو(خوب)

ارزشیابی کامل Universitả degli studi di Trento ۩ دانشگاه ترنتو دو(خوب)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Cagliari ۩ دانشگاه کالیاری دو(خوب)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Ferrara ۩ دانشگاه فررارا دو(خوب)
ارزشیابی کامل Universita degli studi di Parma ۩ دانشگاه پارما دو(خوب)
ارزشیابی کامل Universitả Della Calabria ۩ دانشگاه کالابریا دو(خوب)
ارزشیابی کامل Universitả IUAV di Venezia ۩ دانشگاه ونیز (IUAV) دو(خوب)
ارزشیابی کامل Universitả degli Studi di Bergamo ۩ دانشگاه برگامو دو(خوب)
ارزشیابی کامل Conservatorio di Milano ۩ کنسرواتوا میلان دو(خوب)
ارزشیابی کامل Conservatorio di Napoli ۩ کنسرواتوا ناپل دو(خوب)
ارزشیابی کامل Conservatorio di Cagliari ۩ کنسرواتوا کالیاری دو(خوب)
ارزشیابی کامل Conservatorio di Bari ۩ کنسرواتوا باری دو(خوب)
ارزشیابی کامل Conservatorio Di Musica "S.Cecilia" Roma ۩ کنسرواتوا رم دو(خوب)
ارزشیابی کامل Conservatorio di Torino Guiseppe Verdi ۩ کنسرواتوا جوزپه وردی تورین دو(خوب)
ارزشیابی کامل Universitả degli Studi di Teramo ۩ دانشگاه ترامو دو(خوب)
ارزشیابی کامل Universitả del Salento
(Universitả degli studidi Lecce
۩ دانشگاه سالنتو دو(خوب)

 

ج) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي،گروه سه (متوسط)

------------------------------------------------------

نحوه ارزشیابی وزارت علوم نام انگلیسی دانشگاه نام فارسی دانشگاه گروه
صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد Universitả 'Campus Bio- Medico' di Roma ۩ دانشگاه علوم پزشکی رم

سه (متوسط)

ارزشیابی کامل Universitả Carlo Cattaneo ۩ دانشگاه کارلو کاتانئو سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả per Stranieri di Perugia (University for Foreigners, Perugia) ۩ دانشگاه اتباع خارجی پروجا سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả degli Stadi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’ ۩ دانشگاه پیه مونته اورینتاله آمادئو آوگادرو سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả degli di Cassino ۩ دانشگاه کاسینو سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả degli Studi ‘Magna Graeciả di Catanzaro ۩ دانشگاه مانیا گراسیا در کاتانتزارو سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả degli Studi dell’Aquila (University of Aquila) ۩ دانشگاه آکویلا سه (متوسط)
صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد Universita degli studi dell’ Insubria  ۩ دانشگاه اینسوبریا سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả degli studi di Foggia ۩ دانشگاه فوجا سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả degli studi di Roma "Foro Italico (previously: Istituto Universitario di Scienze Motorie) ۩ دانشگاه فورو ایتالیکو رُم سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả degli studi del Molise ۩ دانشگاه مولیزه سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả degli studi del Sannio-Benevento ۩ دانشگاه سانیو بِنِه وِنتو سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ۩ دانشگاه مدیترانه ای رجو کالابریا سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả degli studi Suor Orsola Benincasa (previously: Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa) ۩ دانشگاه خواهر اورسولا بنینکازا سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả della Val d’Aosta ۩ دانشگاه ول دآئوستا سه (متوسط)
ارزشیابی کامل Universitả politecnica delle Marche ۩ دنشگاه پلی تکنیک مارکه سه (متوسط)

 

تذکر: چنانچه نام دانشگاه يا موسسه اي در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضي مي بايست اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام نمايد .


کليه مدارک صادره از دانشگاه هاي ذيل غير قابل بررسي و ارزشيابي است:

---------------------------------------------------

نحوه ارزشیابی وزارت علوم نام انگلیسی دانشگاه نام فارسی دانشگاه گروه
×غیر قابل ارزشیابی Pebble Hills University ۩ دانشگاه پِبِل هلیز چهار(ضعیف)
×غیر قابل ارزشیابی IUSS/ROSE School ۩ دانشگاه آی یو اِس اِس / آر اُ اِس ای چهار(ضعیف)
×غیر قابل ارزشیابی St. John International University ۩ دانشگاه بین المللی سنت جان چهار(ضعیف)
×غیر قابل ارزشیابی Florence University of the Arts ۩ دانشگاه هنرهای فلورانس چهار(ضعیف)Scroll to Top